Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), funkcjonującego w powszechnym obrocie prawnym pod nazwą Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO) informujemy, że:

W świetle przywołanych powyżej przepisów  MOVITO  którego właścicielem jest Perfect Ten Tomasz Rogaczewski ul Kamienskiego 3/18 80-170 Gdańsk , NIP: 5832906185  jest administratorem Państwa danych osobowych.

Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za ich wykorzystanie zgodnie z zawartą z Państwem umową, obowiązującymi przepisami, w sposób bezpieczny.

Przekazane przez Państwa dane mają charakter dobrowolny, jednak bez ich otrzymania, nie jesteśmy w stanie z Państwem współpracować. Informujemy, że jesteśmy w posiadaniu takich danych jak: imię i nazwisko, adres dostaw, numer telefonu oraz adres e-mail. Dane mogą Państwo przekazać, zmienić poprzez: formularz rejestracyjny na stronie  www.movito.pl osobiście lub mailowo.

Jako administrator, wykorzystujemy przekazane dobrowolnie przez Państwa dane osobowe, wyłącznie w celu:

1. Zawarcia i wykonywania zawartych między Państwem a nami umów dotyczących wysyłki towaru.

2. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności księgowych, podatkowych i informacyjnych.

  1. Informowania o akcjach promocyjnych oraz nowości związanych z prowadzoną działalnością

Z przekazanych danych będziemy korzystać przez okres niezbędny z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, zarówno w interesie Państwa jak i we własnym uzasadnionym interesie prawnym (np. w związku z możliwymi konsekwencjami za nieprzechowywanie dokumentów).

Przetwarzaniu podlegają wyłącznie dane niezbędne do realizacji powyżej opisanych celów.

Przekazane przez Państwa dane możemy przekazywać podmiotom działającym w naszym imieniu lub na nasze zlecenie, w szczególności świadczącym nam usługi prawne, księgowe, doradcze. Podmioty te również przetwarzają dane osobowe zgodnie z prawem i wyłącznie w zakresie otrzymanego zlecenia.

Ponadto, w razie konieczności i tylko w celach określonych w pkt. 1 i 2 powyżej, możemy przekazywać Państwa dane innym administratorom danych działającym we własnym imieniu, które również zobowiązane są do ich przetwarzania zgodnie z przepisami i w ściśle określonym celu:

a) Instytucjom finansowym pośredniczącym w rozliczeniach z Państwem

b) Podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską.

Przekazane przez Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jako osoby, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa, które wykonywać można poprzez złożenie do Movito jako administratora danych osobowych wniosku o:

1. Sprostowanie (poprawienie) swoich danych

2. Usunięcie danych przetwarzanych bezprawnie

3. Ograniczenie przetwarzania lub nieusuwanie danych

4. Dostęp do danych, czyli informację o tym jakie Państwa dane są przetwarzane przez MOVITO oraz o przekazanie kopii danych

5. Przeniesienie danych do innego administratora

6. Złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie danych przez administratora, jeżeli uznają Państwo, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem

Wnioski w opisanym powyżej zakresie należy składać w formie pisemnej – osobiście w Movito pod adresem 80-010 Gdańsk ul Plac Dominikański 1 Lok 118 , za pośrednictwem operatora pocztowego lub pocztą elektroniczną na adres: movito@wp.pl

W każdej chwili, w sposób opisany powyżej mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, udzieloną w momencie zawierania umowy z MOVITO . Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych przez Administratora.

Wiecej informacji https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL